Prod CodeProd Name
12020      Brisket
12021      Brisket
12025      Point Off
12028      Flat
12030      Brisket
12031      Brisket
12040      Brisket
12041      Brisket
12045      Point Off
12073      Brisket
12075      Brisket
22010      Brisket
22023      Korean Deckle