Prod CodeProd Name
12020      Brisket
12021      Brisket
12025      Point Off
12028      Flat
12030      Brisket
12031      Brisket
12040      Brisket
12041      Brisket
12045      Point Off
12073      Brisket
12075      Brisket